Bostadsbrist i tio Norrbottenskommuner

Trots att byggandet av lägenheter ökar varnar tio kommuner i Norrbotten för fortsatt bostadsbrist de närmaste åren. Det visar Länsstyrelsens nya bostadsmarknadsanalys.

Av länets 14 kommuner är det bara Arjeplog, Pajala och Haparanda som anser sig ha en bostadsmarknad i balans. Övertorneå har ett överskott av bostäder. Övriga kommuner redovisar ett underskott.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att verka för att bostadsbehovet tillgodoses.

– Vi kommer att aktivt stötta kommunerna i deras bostadsförsörjningsansvar. Det handlar också om att stärka samverkan mellan länets aktörer för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Det byggs fler lägenheter än tidigare i länet, främst i kuststäderna. Allt fler kommuner har aktuella bostadsförsörjningsplaner och antalet detaljplaner för att få fram nya bostäder ökar. Trots det bedömer många kommuner att underskottet kommer att bestå de närmaste åren, det gäller framförallt på centralorterna.

Regeringens åtgärdsprogram för ökat bostadsbyggande, det så kallade 22-punktsprogrammet, verkar ännu inte gett någon större effekt på kommunernas långsiktiga bedömning.

I Norrbotten upplevs ekonomiska faktorer som ett stort hinder, framför allt när det handlar om att bygga utanför centralorterna. Byggkostnaderna kan exempelvis vida överstiga marknadsvärdet, vilket försvårar eller omöjliggör lånefinansiering. I bostadsmarknadsanalysen lyfts Landsbygds-kommitténs förslag om landsbygdslån fram som en möjlig lösning.

– En framgångsrik integration av våra nya invånare från andra länder har stor betydelse för länets fortsatta tillväxt. Här är språket, jobben och bostäder grundförutsättningar. Det är därför viktigt att analysera bostadsmarknaden även ur ett integrationsperspektiv, säger Sven-Erik Österberg.

Bostadsmarknadsanalysen återrapporteras till regeringen och Boverket och kommer att utgöra underlag för den nationella bostadspolitiken.

Källa: Länsstyrelsen